PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

Matematyka

I Katolickie Liceum Społeczne

Nauczyciel: Tomasz Skrzypczak

§1

Podstawą oceny rocznej są uzyskane oceny cząstkowe w całym roku szkolnym.

§2

Podstawą ocen śródrocznych są oceny cząstkowe uzyskane w kolejnych ćwiartkach. Oceny śródroczne nie mają wpływu na ocenę końcoworoczną. Spełniają funkcję informacyjną dla ucznia i jego rodzica o stopniu postępów ucznia w nauce. W szczególności, wystawienie na koniec ćwiartki oceny niedostatecznej nie rodzi skutku konieczności zaliczenia całości w postaci egzaminu z przerobionego w tym czasie materiału. Uczeń zobowiązany jest jedynie do zaliczenia prac klasowych. (W wypadku ucznia przygotowującego się do matury wystarczy zaliczyć brakujące sprawdziany powtórkowe).

§3

W każdej ćwiartce uczeń powinien uzyskać nie mniej niż jedną ocenę cząstkową z pracy klasowej. W przypadku ucznia klasy trzeciej, przygotowującego się do matury, konieczne jest zaliczenie w skali roku czterech sprawdzianów powtórkowych, ale nie mniej niż dwóch do końca drugiej ćwiartki. W przypadku zaliczenia sprawdzianu powtórkowego uczeń nie musi uzyskiwać oceny z pracy klasowej z danej partii materiału.

§4

Poza sprawdzianami powtórkowymi i pracami klasowymi uczeń może zdobyć ocenę z następujących aktywności: odpowiedzi ustnej, zadania domowego, zeszytu, pracy pisemnej, aktywności na zajęciach, pracy w grupie, kartkówki, ćwiczenia.

§5

Nauczyciel może zdecydować o wystawieniu znaków plus lub minus za te formy aktywności ucznia, które pod koniec semestru lub roku szkolnego zamieniane są na ocenę wg zasady: „plus i minus się znoszą; saldo znaków ujemne – ocena niedostateczna; saldo znaków dodatnie – ocena pozytywna wynikająca z salda in plus”. (Np. 2 ‘-‘ i 5 ‘+’ daje saldo 3 ‘+’ czyli ocenę: 3).

§6

Praca w grupie, kartkówki i ćwiczenia mają zwykle charakter nauczający, a w mniejszym stopniu sprawdzający, dlatego w przypadku oceny niedostatecznej nauczyciel może odstąpić od wystawienia takiej oceny.

§7

W skali roku odbywa się co najmniej sześć prac klasowych. Uczeń zobowiązany jest zaliczyć co najmniej cztery z nich. Oznacza to, że w roku szkolnym uczeń może nie zaliczyć dwóch prac klasowych.

§8

Uczeń ma możliwość poprawienia wyniku pracy klasowej, niezależnie od tego, jaki wynik uzyskał. Pierwsza uzyskana ocena wliczana jest do średniej. Poprawa powinna nastąpić w uzgodnionym z nauczycielem terminie, nie późniejszym niż 3 tygodnie od czasu usprawiedliwionej nieobecności ucznia. Po tym terminie, podobnie jak w wyniku nieusprawiedliwionej nieobecności na sprawdzianie, uczeń uzyskuje ocenę niedostateczną, która wlicza się do średniej. Uczeń może po raz kolejny poprawić ocenę w dowolnym terminie. W wypadku uzyskania wyższej oceny, wlicza się ona do średniej z taką sama wagą jak ocena wcześniejsza.

§9

Sposób oceniania prac klasowych zgodny z WSO.

§10

Sposób oceniania odpowiedzi ustnych:

• nieznajomość podstawowych elementów wiedzy na zadany temat – niedostateczny
• wykazanie znajomości istotnych elementów wiedzy na zadany temat – dopuszczający
• wykazanie znajomości zasadniczych składowych zadanego tematu – dostateczny
• spełnienie warunków uzyskania oceny dostatecznej i samodzielna prezentacja wiedzy – dobry
• spełnienie warunków uzyskania oceny dobrej i wskazywanie podstawy teoretycznej podejmowanych obliczeń – bardzo dobry
• spełnienie warunków uzyskania oceny bardzo dobrej i powołanie się na treści wykraczające poza materiał – ocena celująca

§11

Wagi uzyskiwanych ocen:
Sprawdziany powtórkowe dla maturzystów – waga 5 (dotyczy tylko najwyższej oceny uzyskanej z ewentualnych kolejnych popraw)
Praca klasowa – waga 3
Pozostałe oceny – waga 1